Et skønt sted at bo

Restauranten

Corona Virus Nyt

Kære beboere på Frederiksgården

Allerførst håber jeg at I alle har nydt sommeren trods corona 🙂 .

På Frederiksgården passer vi fortsat på hinanden og alle eksisterende corona tiltag fortsætter indtil videre.

I sidste uge afholdt bestyrelsen møde og drøftede blandt andet mulig-heden for at nedsætte køkkenafgiften i den periode hvor restauranten var lukket i foråret og det derfor ikke var muligt at benytte den.

Bestyrelsen besluttede, som kompensation for den lukkede
Restaurant, at alle beboere der pr 1.3 2020 var tilmeldt på
køkkenafgift frem til udgangen af året (2020) kan afhente et hæfte med 15 spise billetter – værdi kr. 750 – gratis på Administrations-kontoret i kontorets åbningstid.

Også er vores nye driftsleder Henrik Starholm tiltrådt og jeg er glad for at der er taget godt i mod Starholm – vi glæder os alle over
Starholms gode energi 🙂

Venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator

Åbning af restauranten

Kære beboer i Frederiksgården

Siden sidste information blev udsendt er corona situationen i Danmark blevet forbedret idet smittetrykket generelt er faldet, hvilket som bekendt har betydet at mange dele af samfundet igen er åbnet.

På denne baggrund har bestyrelsen i Frederiksgården besluttet at genåbne husets restaurant for beboerne.
Restauranten åbner onsdag den 27. maj kl. 17.30.

Åbningen sker under den forudsætning at man både passer på sig og på ens medbeboere og på vores dygtige ansatte.

Man vil kun kunne spise hvis man på forhånd har tilmeldt sig via kontoret (ikke via køkkenet) enten pr mail, brev eller telefon.

Det vil således have den virkning at alle gældende regler om til og fra melding herunder betaling m.m. igen er i kraft fra den 27. maj.

Ligeledes vil bakkeopbringningsgebyret igen blive sat i værk.

Spisebilletterne vil blive omdelt når man har meldt sig til.

Betalingen for resten af maj måned vil være kr. 263,75 og bliver opkrævet på den næste månedsregning.

Åbningen af restauranten sker under overholdelse af såvel afstandskravene som kravene om god håndhygiejne.

De i restauranten opsatte markeringer skal nøje overholdes.

For at kunne overholde såvel afstands krav som areal krav vil der kun være plads til max 35 spisende ad
gangen i restauranten – er der flere bliver man ikke lukket ind, men må vente udenfor restauranten til der er plads.

I den forbindelse er jeg nødt meget tydeligt at gøre opmærksom på at ALLE henvisninger fra ALT personale i restauranten skal følges.

Hvis ikke dette sker vil man blive bedt om at forlade restauranten.

Ligeledes må der ikke ændres på stole og bord opsætningen.

Der vil naturligvis fortsat ikke kunne inviteres gæster med i restauranten (det gælder også børn, børnebørn m.m.) eller afholdes selskaber.

For at imødekomme de beboere der ikke ønsker at spise i restauranten (men som er tilmeldte på forhånd) vil det være muligt at afhente dagens menu i en takeaway boks hver dag fra kl.17 – 17.15 boksen udleveres af restauranten – egne bokse må ikke medbringes.

Vi er helt opmærksomme på at de mange restriktioner og anvisninger ikke er med til at skabe den sædvanlige hygge i restauranten men desværre er covid 19 ikke sådan at spøge med og derfor tager vi situationen meget alvorligt.

Vi beder derfor også om at alle viser hensyn herunder ikke opholder sig længere i restauranten end den tid der går med at spise middagen.

Hygge, kaffe må henlægges til andre steder.

For at undgå misforståelser opsummeres følgende:

Vejledning/information vedr. fra- og tilmelding til restauranten i forbindelse med corona:
1. Alle beboere der var tilmeldt som spisende pr. 15. marts 2020 bliver automatisk tilmeldt som spisende igen fra den 27. maj 2020.05.
2. Alle beboere der var på køkkenafgift pr. 15. marts 2020 fortsætter på køkkenafgift.
3. Ønsker man at framelde spisningen på grund af ferie eller lign. skal framelding som hidtil ske til administrationskontoret ved Marianne Windtberg.
4. De beboer der allerede har givet besked om at overgå til køkkenafgift pr. 1. maj eller pr. 1. juni skal ikke foretage sig yderligere.
5. Alle gældende til- og frameldingers regler træder igen i kraft pr. 27. maj 2020.

I håbet om en god genåbning af restauranten!

De bedste hilsner
Pernille Høxbro

Restaurant og spiseordning

Frederiksgården har en intern restaurant med en spiseordning, som nye beboere skal være tilmeldt de første 2 kvartaler efter indflytning. Prisen er kr. 1.600/mdr. for 1 aftenmåltid på hverdage og med 2 retter i weekenden:

1) I denne tvungne periode kan man dog framelde 7 sammenhængende dage per måned, hverken mere eller mindre. Varsel er senest 2 dage før første dag, og spisebilletter afleveres i kuvert til Marianne Windtberg på Administrationskontoret. Beløbet for 7 dage fraregnes så på den næstkommende månedlige opkrævning.

2) Efter tvangsperioden er spiseordningen friere: man kan framelde sig minimum 7 dage og opefter inden for en måned og det må gerne være springende datoer. Man kan maksimalt framelde 3 måneder samlet indenfor samme år.

3) Efter tvangsperioden kan man helt framelde sig spiseordningen. Det sker kvartalsvis (det samme gælder gentilmelding). Man betaler så i stedet kr. 485 per måned i køkkenafgift, og man kan under denne ordning spise frit idet man kan købe en blok med 15 spisebilletter til kr.750, som kan afhentes på Administrationskontoret. Skulle man mangle spisebilletter kan man altid udfylde en seddel ved disken til kr. 60.

Under alle ordninger kan gæster inviteres med for kr. 60 og køkkenet adviseres i så fald senest 2 dage før. Der kan være specialpris ved højtider og specialbuffeter. Ved flere gæster dog max 9 skal man reservere plads i kalenderen ved disken.

Drikkevarer kan købes ved disken ligesom man kan medbringe sin egen vin, øl eller vand uden proppenge. Dette og eventuelle gæster skrives på hvid bestillingsseddel når maden hentes ved disken.

Alle restaurantbeløb afregnes bagud ved månedsopkrævning fra Administrationskontoret i blok C, undtagen eventuel køkkenafgift som opkræves sammen med huslejen.

Kontakt til Køkkenet: Tel.nr. 3871 0922, e-mail: chefkok@frederiksgaarden.dk

Kontakt til Administrationskontoret: Tel.nr 38 71 26 56
e-mail: administrationskontoret@frederiksgaarden.dk

Retningslinjer vedr. spisepligt og køkkenafgift

Hermed oplyses de gældende regler for spisepligt og køkkenafgift.

1. Alle nyindflyttede beboere har spisepligt.

2. Beboere med spisepligt kan overgå til køkkenafgiftsordningen ved pr. 1. januar 2012 månedligt at betale kr. 485,00.

3. Nye lejere kan dog først overgå til køkkenafgift efter udgangen af det huslejekvartal, man er indflyttet i, plus næstfølgende huslejekvartal. (F.eks.: Indflytning 15. decem-ber – overgang til køkkenafgift pr. 1. juni følgende år. Indflytning 15. marts – over-gang til køkkenafgift pr. 1. september samme år. Indflytning 1. maj – overgang til køkkenafgift pr. 1. september samme år.) I denne periode kan der kun frameldes mi-nimum/maximum syv dage pr. måned.

4. Køkkenafgiften opkræves kvartalsvist forud sammen med husleje m.m.

Pr. 1. januar 2012 vil framelding til enten pension eller køkkenafgift kunne ske ved skriftlig meddelelse til administrationskontoret på ejendommen senest den 10. i må-neden. Herefter vil ændringen blive registreret med virkning fra førstkommende må-ned. Regulering/efteropkrævning vil ske sammen med næstkommende huslejeop-krævning.

5. Beboere, der er på spisepligtsordningen (dvs. ikke er overgået til køkkenafgift), kan framelde sig spisning i i alt tre måneder hvert kalenderår. De tre måneder kan afmeldes som en sammenhængende periode eller som enkelt-stående dage. Dog skal framelding ske mindst to dage forud og minimum for syv dage pr. måned og inden for spisekuponhæftets gyldighedstid.

6. Der skal ved modtagelsen af middagsmaden i restauranten altid afleveres en spise-kupon.

7. Pensionærer kan med to dages varsel tilmelde middagsgæster mod almindelig gæ-stebetaling kr. 50,00 pr. måltid pr. middagsgæst. Tilmelding skal ske direkte til køk-kenchefen eller kokken.

Se det officielle brev her