Et skønt sted at bo

Nyheder

VIGTIGE INFORMATIONER

CORONA

Efteråret er kommet, og vi må desværre konstatere at Covid 19 fortsat hærger, så derfor er

meget fortsat anderledes –  også på Frederiksgården.

Restauranten serverer fortsat kun take-away – hvor længe det vil vare, afhænger af de restriktioner regeringen pålægger hele Danmark.

Derfor har det heller ikke været muligt at holde årsmøde, men heldigvis har vores dygtige og flittige beboervalgte medlemmer af bestyrelsen nemlig: Henrik Lausen, Ilse Kandler og

Emil Jelstrup, accepteret at fortsætte indtil ny valg kan finde sted, altså når forsamlingsforbuddet ophæves og vi så kan holde årsmødet måske først til april 2021.

Som følge af at der ikke har været afholdt årsmøde, og ekstrakten af regnskab 2019 ikke har været omdelt kan jeg oplyse at ekstrakt af regnskabet 2019 kan læses på:

http://www.frederiksgaarden.dk/wp-content/uploads/2020/11/ekstrakt2019.pdf.

NYT EJENDOMSKONTOR

Vores nye driftsleder Henrik Starholm er kommet super godt fra start og Starholm har sørget for mange gode forbedringer på ejendommen – senest opsætning af håndfri tryk/ flere håndspritdispensere ved indgangsdøre overalt i ejendommen.

Tak til alle for den positive modtagelse af vores daglige leder på ejendommen.

Som følge at vores nye driftsleder tiltræden, har vi besluttet at ændre de fysiske lokaliteter på ejendommen.

Med virkning fra mandag den 23.11.2020 nedlægges såvel Varmemesterkontoret som

Administrationskontoret.

Der oprettes i stedet et nyt Ejendomskontor som får til huse i det tidligere Administrationskontor – blok C stuen.

På kontoret kan enten Driftsleder Henrik Starholm eller Ejendomssekretær Marianne Windtberg kontaktes.

Ejendomskontorets telefon er 38 71 26 56 samt mobil 24 42 11 06.

 

Indtil videre vil kontakt pr mail kunne ske enten til:

administrator@frederiksgaarden.dk eller

varmemester@frederiksgaarden.dk

Kontorets åbningstider vil være:

Mandag kl. 8 – 9

Tirsdag kl. 9 – 12

Onsdag kl. 14- 18

Torsdag kl. 9 – 12

Fredag kl. 8 – 9

Vi glæder os til at byde Jer alle velkommen i det nye ejendomskontor.

 

BEBOERARRANGEMENTER

Covid 19 har desværre også begrænset de sædvanlige beboerarrangementer. Indtil videre vil det være således at allerede etablerede grupper – gymnastik mm fortsætter, men der vil ikke blive afholdt eller iværksat nye arrangementer.

Alle arrangementer forudsætter dog, at hver enkelt deltager udviser ansvarlighed i forhold til afstand, afspritning mm.

 

JORDFORURENING

Region Hovedstaden har meddelt, at der skal ske en kortlægning af hvorvidt der er sket en jordforening på ejendommen, der hvor ejendommens oprindelige olietanke har været nedgravet, før ejendommen overgik til fjernvarme i begyndelsen af 70’erne.

Administrator har bedt om at undersøgelsen sker snarest muligt.

Du kan læse mere på http://www.frederiksgaarden.dk/wp-content/uploads/2020/11/jordforurening.pdf

 

NY KOK

Desværre har Jeanne opsagt sin stilling som kok – da Jeannes helbred ikke kunne klare arbejdet som af og til medfører tungere løft – det beklager vi – men ønsker Jeanne det bedste fremover.

 

Derfor er jeg glad for at kunne informere om at en dygtig og kompetent ny kok tiltræder – da Heidi Buhr er ansat som ny kok.

Heidi har stor erfaring fra restaurationsbranchen, og jeg håber alle vil tage godt imod Heidi.

 

SPRINGVAND

Som det sikkert er bemærket, er renoveringen af springvandet begyndt.

Hesten vil blive afrenset for gammelt kalk (der er rigtigt meget) og der vil blive lagt ny bund mm i karret. Alt i alt vil springvandet stå klart til den nye sæson d.1.maj 2021.

 

JUL

Desværre tør vi på nuværende tidspunkt, pga. Covid 19 restriktioner, ikke sige noget om hvorledes julemiddagen og nytårsaften kan afvikles – nærmere informationer følger.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro

Sortering af affald

I Frederiksgården er vi ”Grønne” og værner derfor meget om miljøet. Derfor er der etableret en ”Miljøstation” – hvor de fleste fraktioner af affald kan afleveres..

Her følger en guide – som svarer på det meste. Er der spørgsmål, så se evt. kommunens hjemmeside https://affald.frederiksberg.dk/SorteringsGuide

– eller kontakt driftsleder Henrik Starholm, mail: varmemester@frederiksgaarden.dk,  tlf.: 3871 2301 man. og fre.kl. 8-9, ons.kl. 11-12. (ellers telefonsvarer).

Læs sorteringsguiden her

Udlejning af gæsteværelser

Som situationen er pt. med Covid 19 må jeg desværre meddele at der fortsat ikke kan lejes gæsteværelser.

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro
administrator

Corona Virus Nyt

Kære beboere på Frederiksgården

Allerførst håber jeg at I alle har nydt sommeren trods corona 🙂 .

På Frederiksgården passer vi fortsat på hinanden og alle eksisterende corona tiltag fortsætter indtil videre.

I sidste uge afholdt bestyrelsen møde og drøftede blandt andet mulig-heden for at nedsætte køkkenafgiften i den periode hvor restauranten var lukket i foråret og det derfor ikke var muligt at benytte den.

Bestyrelsen besluttede, som kompensation for den lukkede
Restaurant, at alle beboere der pr 1.3 2020 var tilmeldt på
køkkenafgift frem til udgangen af året (2020) kan afhente et hæfte med 15 spise billetter – værdi kr. 750 – gratis på Administrations-kontoret i kontorets åbningstid.

Også er vores nye driftsleder Henrik Starholm tiltrådt og jeg er glad for at der er taget godt i mod Starholm – vi glæder os alle over
Starholms gode energi 🙂

Venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator

Åbning af restauranten

Kære beboer i Frederiksgården

Siden sidste information blev udsendt er corona situationen i Danmark blevet forbedret idet smittetrykket generelt er faldet, hvilket som bekendt har betydet at mange dele af samfundet igen er åbnet.

På denne baggrund har bestyrelsen i Frederiksgården besluttet at genåbne husets restaurant for beboerne.
Restauranten åbner onsdag den 27. maj kl. 17.30.

Åbningen sker under den forudsætning at man både passer på sig og på ens medbeboere og på vores dygtige ansatte.

Man vil kun kunne spise hvis man på forhånd har tilmeldt sig via kontoret (ikke via køkkenet) enten pr mail, brev eller telefon.

Det vil således have den virkning at alle gældende regler om til og fra melding herunder betaling m.m. igen er i kraft fra den 27. maj.

Ligeledes vil bakkeopbringningsgebyret igen blive sat i værk.

Spisebilletterne vil blive omdelt når man har meldt sig til.

Betalingen for resten af maj måned vil være kr. 263,75 og bliver opkrævet på den næste månedsregning.

Åbningen af restauranten sker under overholdelse af såvel afstandskravene som kravene om god håndhygiejne.

De i restauranten opsatte markeringer skal nøje overholdes.

For at kunne overholde såvel afstands krav som areal krav vil der kun være plads til max 35 spisende ad
gangen i restauranten – er der flere bliver man ikke lukket ind, men må vente udenfor restauranten til der er plads.

I den forbindelse er jeg nødt meget tydeligt at gøre opmærksom på at ALLE henvisninger fra ALT personale i restauranten skal følges.

Hvis ikke dette sker vil man blive bedt om at forlade restauranten.

Ligeledes må der ikke ændres på stole og bord opsætningen.

Der vil naturligvis fortsat ikke kunne inviteres gæster med i restauranten (det gælder også børn, børnebørn m.m.) eller afholdes selskaber.

For at imødekomme de beboere der ikke ønsker at spise i restauranten (men som er tilmeldte på forhånd) vil det være muligt at afhente dagens menu i en takeaway boks hver dag fra kl.17 – 17.15 boksen udleveres af restauranten – egne bokse må ikke medbringes.

Vi er helt opmærksomme på at de mange restriktioner og anvisninger ikke er med til at skabe den sædvanlige hygge i restauranten men desværre er covid 19 ikke sådan at spøge med og derfor tager vi situationen meget alvorligt.

Vi beder derfor også om at alle viser hensyn herunder ikke opholder sig længere i restauranten end den tid der går med at spise middagen.

Hygge, kaffe må henlægges til andre steder.

For at undgå misforståelser opsummeres følgende:

Vejledning/information vedr. fra- og tilmelding til restauranten i forbindelse med corona:
1. Alle beboere der var tilmeldt som spisende pr. 15. marts 2020 bliver automatisk tilmeldt som spisende igen fra den 27. maj 2020.05.
2. Alle beboere der var på køkkenafgift pr. 15. marts 2020 fortsætter på køkkenafgift.
3. Ønsker man at framelde spisningen på grund af ferie eller lign. skal framelding som hidtil ske til administrationskontoret ved Marianne Windtberg.
4. De beboer der allerede har givet besked om at overgå til køkkenafgift pr. 1. maj eller pr. 1. juni skal ikke foretage sig yderligere.
5. Alle gældende til- og frameldingers regler træder igen i kraft pr. 27. maj 2020.

I håbet om en god genåbning af restauranten!

De bedste hilsner
Pernille Høxbro

Meddelelse om beboervalgte bestyrelsesmedlemmer

I min egenskab af administrator kan jeg oplyse, at følgende blev valgt som beboervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen ved årsmødet den 11.april 2019:

  • Henrik Lausen, Rådmand Steins Allé 16 A- 202 – tlf. 40853483 –
    mail:hl@laserinterface.com (næstformand)
  • Ilse Kandler, Rådmand Steins Allé 16 A- 611 – tlf. 20 12 00 75 –
    mail: ilsekan1@gmail.com
  • Emil Jelstrup, Rådmand Steins Allé 16 C- 002 – tlf. 30955013 –
    mail: emjelstrup@gmail.com

Med venlig hilsen
Pernille Høxbro
Advokat ( H)

Information ved indflytning

TV og Internet

Alle beboere er ved indflytning automatisk tilknyttet ejendommens fysiske kabelnet. Dette koster uden abonnementer kr. 67/md som opkræves sammen med huslejen.

På grund af den udvikling i leverandører som er sket i 2017 fordeler tjenesterne sig således:

Kabel Ejendommen
kontakt: varmemester, kun ved defekte kabler
TV abonnementer, – pakker, – kanaler: Frit valg af udbyder.
Bredbånd Internet tilslutning: Dansk Kabel TV (NB ikke TV trods navnet)
Mulig ”fastnet” web-telefon https://www.danskkabeltv.dk/
Tel: 69 12 12 12

Man skal ved indflytning selv kontakte tjenesterne per telefon, email eller internet for at få etableret
den tekniske forbindelse. Abonnementer på TV, internet eller telefon er personlig og afregnes direkte med den valgte udbyder

Vaskeri

Det fælles vaskeri fungerer via en vaskebrik, som udleveres ved indflytning.
Til brikken hører et brugernavn og en kode til Mieles fjernbetjening via internet som udleveres af Marianne Windtberg på Administrationskontoret blot beboeren har vaskebrikken med.

Der er brugsvejledning i vaskeriet som er åbent 7 – 21
(tørring til 21:30) afregning sker på månedsregning fra Administrationskontoret i blok C.

Udlejning via Airbnb eller anden udlejning

Administrationen gør opmærksom på, at udlejning af lejligheder via Airbnb eller andre lignende udlejningstjenester er ulovligt og i strid med lejelovens regler.
I henhold til lejelovens regler, har man som lejer ikke tilladelse til uden udlejers samtykke at over-lade brugen af det lejede til andre, medmindre der er tale om lovligt og godkendt fremleje jf. lejelovens regler herom.
Såfremt man ønsker at fremleje sin lejlighed, skal der til administrationen fremsendes ansøgning om fremleje.
Såfremt administrationen konstaterer at der sker udlejning via Airbnb eller andre lignende sites, vil dette kunne medføre at lejemålet ophæves
.

Administrator
Pernille Høxbro
Advokat (H)