Et skønt sted at bo

Årsmøder

ÅRSMØDE

Desværre medfører covid 19 situationen og forsamlingsforbuddet, at årsmødet ikke kan afholdes inden udgangen af april måned. 

Årsmødet vil blive afholdt så snart det er muligt og forsvarligt både fsva covid 19 og reglerne om forsamlingsforbud. 

Indtil da fortsætter de nuværende beboere valgte medlemmer i bestyrelsen. 

Måtte der være spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

Pernille Høxbro
Administrator

Referat af årsmøde 2017

År 2017, onsdag den 26. april kl. 19.00 afholdtes årsmøde i Den Selvejende Institution Frederiksgården. Dagsorden var i henhold til institutionens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for regnskabsåret 2016 til efterretning.
  4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Bestyrelsesformand Flemming Brank bød velkommen til årsmødet 2017.

 

  1. Valg af dirigent

 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne bestyrelsesmedlem advokat Kirsten Kristensen som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Kirsten Kristensen valgtes som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at årsmødet var rettidigt og lovligt indvarslet, jf. vedtægternes § 8.

 

Herefter gik årsmødet over til dagsordens pkt. 2.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

Formanden aflagde følgende beretning:

 

Velkomst og præsentation af bestyrelse og administration.

Formanden oplyste, at i forbindelse med Bjarne Ipsen var fraflyttet ejendommen i august var Emil Jelstrup indtrådt i bestyrelsen, og i forbindelse med at Jette Kirstan i januar var fraflyttet ejendommen var Bent Christensen indtrådt som medlem af bestyrelsen.

Formanden oplyste, at Institutionen i forbindelse med de nye regler om god fondsledelse havde udarbejdet en redegørelse i jf. lovgivningens krav herom, og at denne redegørelse om god fondsledelse nu lå på Institutionens hjemmeside – www.frederiksgaarden.dk

Formanden oplyste, at der i 2016, og i lighed med tidligere år, var opnået et tilfredsstillende regnskabsresultat, hvorfor bestyrelsen på det netop afholdte bestyrelsesmøde havde besluttet, at nedsætte kollektivafgiften med kr. 100,00 pr. måned.

Herefter gik formanden over til de øvrige forhold på ejendommen i 2016.

2016 var også et aktivt år på Frederiksgården, hvor flere større projekter var gennemført.

Den største projekt har naturligvis været installation af nyt dørtelefonanlæg og nøglesystem.

Egentlig en revolution, men formanden bemærkede, at på grund af stor velvilje og interesse og ikke mindste kæmpe energi hos beboerne var hele udskiftning forløbet godt, og takkede i den forbindelse også for god instruktion fra såvel varmemester som leverandør.

Formanden bemærkede, at da den interne telefon – og datacentral er nedlagt er Frederiksgården overgået til telefon og data, leveret af Dansk Kabel-tv. Denne omlægning forløb også langt mere smertefrit end forventet.

For så vidt angår TV er ejendommen nu overgået til YouSee, og i den forbindelse er der løbende blevet informeret fra administrationen om de forandringer det nye YouSee medfører. Herunder er antennebudgettet nedsat, og der er således fremover valgfrihed jf. lovens regler herom.

For så vidt angår vaskeriet er der etableret nyt betalingssystem, idet det gamle ikke længere kunne serviceres. Denne omlægning er forløbet godt.

Formanden takkede beboerne for at være positive over for de mange nye systemer, der er kommet på Frederiksgården.

Igennem mange år har der været drøftelser om at udskifte garageportene, som for nogle år siden blev renoveret, en renovering der dog ikke var tilstrækkelig. Der er nu isat nye letmetal garageporte, som fungerer godt.

Desværre har Frederiksgården også i 2016 været plaget af tyveri, herunder tyveri og hærværk i cykelkælderen. Der er derfor nu etableret videoovervågning i cykelkælderen under blok B.

Der er også etableret lys i cykelskurene, sådan at det er bekvemt, når man kommer hjem med sin cykel efter mørkets frembrud.

Udenfor er der blevet lagt nyt asfalt på ved blok B, ligesom der er sket renovering af havebedene ved gavlene i blok A og C.

Sidste år blev renoveringen af restauranten udskudt, men desværre blev ph-lamperne jo stjålet for et par år siden.

Da renoveringen af restauranten blev udskudt, har det været nødvendigt at opsætte ny belysning i gangarealerne i restauranten. Denne nye belysning er nu opsat og giver et godt lys i restauranten.

Snart bliver det jo sommer, og der er indkøbt nye bænke som er sat op ved springvandet, og der er også opsat nye havemøbler overalt på ejendommen.

Formanden oplyste, at på det netop afholdte bestyrelsesmøde havde bestyrelsen besluttet, at der i foråret 2018 vil ske renovering og maling af alle vinduer i ejendommen. Det er et stort projekt, som vil tage tid.

Formanden bemærkede, at projektet juridisk set er at betragte som 100% vedligeholdelse, hvorfor det er et renoveringsprojekt, som der ikke vil kunne varsles huslejeforhøjelse for.

Afsluttende takkede formanden for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, herunder stort engagement fra de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Og til allersidst udtrykte formanden en stor tak og anerkendelse til samtlige ansatte på Frederiksgården for det store arbejde, de hver dag udfører til glæde og gavn for alle beboere i ejendommen.

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen.

Der fremkom ingen spørgsmål.

 

  1. Regnskab for regnskabsåret 2016 til efterretning

 

Administrator, advokat Pernille Høxbro gennemgik Institutionens regnskab, herunder køkkenregnskabet. Administrator bemærkede, at ejendommens økonomi fortsat kan betragtes som absolut solid, hvilket da også er udmøntet i det forhold, som formanden allerede havde oplyst i sin beretning, nemlig at kollektivafgiften nedsættes med virkning fra 1. maj fra månedligt kr. 315,00 til månedligt kr. 215,00.

For så vidt angår køkkenets regnskab bemærkede administrator, at periodens resultat var absolut pænt. Resultatet var forbedret med kr. 130.00 idet køkkenets regnskab udviser et overskud på kr. 80.721.

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål.

Der fremkom ingen spørgsmål.

 

  1. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

 

Dirigenten oplyste, at der skulle ske valg af to medlemmer til bestyrelsen repræsenterende beboerne over 50 år.

Dirigenten oplyste, at Henrik Düring Lausen A202 og Bent Christensen A605 begge var villige til genvalg.

Dirigenten forespurgte om der var andre forslag til kandidater. Tyge Dahl Hermansen C704 oplyste, at han også var villig til at opstille.

Herefter overgik forsamlingen til skriftlig afstemning.

Efter optælling af stemmerne oplyste dirigenten, at Henrik Düring Lausen havde fået 33 stemmer, Bent Christensen 26 stemmer og Tyge Dahl Hermansen 25 stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at Henrik Düring Lausen A202 og Bent Christensen A605 var valgt som bestyrelsesmedlemmer repræsenterende beboerne over 50 år.

Herefter oplyste dirigenten, at der skulle ske valg af suppleanter repræsenterende de valgte beboere over 50 år.

Dirigenten forespurgte om Tyge Dahl Hermansen ønskede at opstille som suppleant hvilket Tyge Dahl Hermandsen bekræftede.

Dirigenten forespurgte om der var andre kandidater til suppleantposten. Ilse Chandler A611 oplyste, at hun var villig til at opstille som suppleant.

Der fremkom ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at Tyge Dahl Hermansen C704 og Ilse Chandler A 611 var valgt som suppleanter for de to beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, repræsenterende beboerne over 50 år.

Herefter oplyste dirigenten, at der skulle ske valg af et bestyrelsesmedlem repræsenterende beboerne under 50 år.

Emil Jelstrup C202 oplyste, at han var villig til genvalg.

Dirigenten forespurgte om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet. Herefter genvalgtes Emil Jelstrup C202 med akklamation.

Dirigenten oplyste, at der også skulle ske valg af en suppleant.

Mads Matiesen C115 oplyste, at han var villig til at opstille som suppleant.

Dirigenten forespurgte om der var andre kandidater. Dette var ikke tilfældet. Herefter valgtes Mads Matiesen med akklamation som suppleant, repræsentant for de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer under 50 år.

Mødet hævet kl. 20.15

Som referent:                                                                 Som dirigent:

_____________________                                             _________________

Pernille Høxbro                                                              Kirsten Kristensen